Новоайдарський район
Луганська область, Новоайдарський район
Пушкаш О.А. – Новоохтирка, Новоайдарський район, Луганська область
Луганська область, Новоайдарський район
Носачова Н.Г. – Смолянинове, Новоайдарський район, Луганська область
Луганська область, Новоайдарський район
Голод Л.А. – Колядівка, Новоайдарський район, Луганська область
Луганська область, Новоайдарський район
Бойко П.К – Новоайдарський район