Любомльський район
Волинська область, Любомльський район
Богдан Ю.П. – Нудиже, Любомльський район, Волинська область
Волинська область, Любомльський район
Цвид А.М. – Любомльський район, Волинська область
Волинська область, Любомльський район
Денисовець Ф.І. – Волинська область, Любомльський район, Світязь
Волинська область, Любомльський район
Сахарук Л.В. – Любомльський район
Волинська область, Любомльський район
Волинець Д.Я. – Любомльський район
Волинська область, Любомльський район
Мазурик Н.О. – Любомльський район
Волинська область, Любомльський район
Денисовець М.В. – Любомльський район